Rodzice mają prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego. W tym celu należy zgłosić się do ZUS z następującymi dokumentami:

  • odpis Aktu Urodzenia z adnotacją, że Dziecko urodziło się martwe (jego uzyskanie jest możliwe po wystawieniu przez szpital Karty Martwego Urodzenia, co z kolei jest możliwe, gdy znana jest płeć dziecka - widoczna lub sprawdzona poprzez badania genetyczne)
  • wniosek (do pobrania w ZUS-ie)
  • dowód osobisty (jednego z rodziców)
  • zaświadczenie o zatrudnieniu (jednego z rodziców)
  • rachunki związane z pogrzebem (trumienka, obsługa pogrzebu itp.)

Kodeks Pracy przewiduje 8-tygodniowy urlop macierzyński dla pracownicy, której Dziecko urodziło się martwe. Aby z niego skorzystać, kobieta musi przedstawić pracodawcy Akt Urodzenia z adnotacją, że Dziecko urodziło się martwe.


„W razie urodzenia dziecka martwego (…) ubezpieczonej przysługuje zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez 7 dni od dnia zgonu dziecka.” (Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społeczne-go w razie choroby i macierzyństwa; stan prawny na dzień 1.06.2012 r.).

 

Pod patronatem