Rodzice, których dziecko zmarło przed urodzeniem otrzymują Kartę Martwego Urodzenia o ile znana jest płeć dziecka. Szpital w ciągu jednego dnia przesyła ten dokument do USC, gdzie rodzice otrzymają Akt Urodzenia Dziecka, z adnotacją, że urodziło się martwe („Akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe”). Rodzice mają wtedy prawo do zasiłku, zasiłku pogrzebowego i skróconego urlopu macierzyńskiego.

W przypadku, gdy dziecko umarło na wczesnym etapie i nie widać jaką miało płeć rodzice mają dwa wyjścia. Pierwsze: zastrzec personelowi, że chcą odebrać szczątki dziecka w celu pochówku. Otrzymują wtedy Kartę Zgonu (z uzupełnioną częścią dla administracji cmentarza), która jest konieczna do pochowania dziecka i dokonują pochówku we własnym zakresie. W tym przypadku pozbawieni są prawa do zasiłku, skróconego urlopu macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego.

Drugie wyjście: zastrzec w szpitalu, że chcą zrobić badania genetyczne w celu poznania płci dziecka i poprosić o odpowiednie zabezpieczenie materiału do badania. Niestety przepisy nie precyzują tej kwestii i w praktyce zlecenie i poniesienie kosztów badań leży po stronie rodziców. Rodzice sami muszą znaleźć odpowiedni zakład genetyczny, wydrukować i wypełnić odpowiedni wniosek, odebrać przygotowaną próbkę do badania, wysłać bądź osobiście dostarczyć do zakładu genetycznego. Na wyniki czeka się ok. 2 tygodni. Po odebraniu wyniku, przedstawia się go w szpitalu, po czym lekarz wystawia Kartę Martwego Urodzenia. Następnie rodzice mogą zająć się pochówkiem, z przysługującymi im prawami, o których była wcześniej mowa.

Wykonanie badania genetycznego nie wymaga skierowania od lekarza.

 

Pod patronatem